Vammaisten henkilöiden ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi Työväen Arkistossa on järjestetty tutkimuskäyttöön vuonna 2021 luovutettu Kynnys ry:n arkistoaineisto.

Könkkölöiltä maailmalle

Kynnys ry:n perustava kokous pidettiin 16.2.1973 Ylioppilaiden terveystalossa, jossa Kynnyksen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Könkkölä, joka tuli myöhemmin tunnetuksi vammaisaktivistina ja poliitikkona. Kipinä toiminnan aloittamiseen syntyi Ylioppilaslehdessä julkaistusta Könkkölän kirjoituksesta, jossa hän toi esille tarpeen vammaisten omalle opiskelijajärjestölle.
Toiminta oli määrätietoista alusta alkaen. Vuoden 1973 toimintakertomuksessa todetaan yhdistyksen tarkoituksena olevan ”parantaa vammaisten opiskeluolosuhteita ja vammaisten koulutusta yleensä[1]. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Kynnys järjesti ensimmäisenä toimintavuonnaan tiedotus- ja esitelmätilaisuuksia sekä teki ehdotuksia päättäville elimille.

Kynnyksen toiminta on laajentunut 50 vuodessa Kalle ja Maija Könkkölän olohuoneesta käsin toimineesta vammaisten opiskelijoiden järjestöstä kansalliseksi ja kansainväliseksi vammaisten ihmisoikeusjärjestöksi. Nykyään Kynnys työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, ja sen toimintaan sisältyy lakineuvontaa, kurssitusta, koulutusta, kulttuuria ja kehitysyhteistyötä. Tarkoituksena on aktivoida vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta. Ensimmäisestä toimintavuodesta alkanut Kynnyksen vaikuttamistyö jatkuu edelleen vahvana, jotta viranomaiset ja muut päättäjät huomioisivat vammaisten tarpeet päätöksissään.

Kynnyksen toiminnan monipuolisuus näkyy myös järjestön arkistoaineistossa. Perinteisten arkistoaineiston, kuten pöytäkirjojen, toimintakertomusten ja talousasiakirjojen, lisäksi arkisto sisältää kokonaisuuksia, jotka heijastelevat Kynnyksen toiminnan kahta kantavaa teemaa – vaikuttamista ja aktivointia. Seuraavaksi esittelyssä muutama aineistoesimerkki.

Kansallista ja kansainvälistä vaikuttamista

Arkistoluettelosta H-sarjan Vaikuttaminen-otsikon alta löytyy esimerkiksi aineistoa 1990-luvun vaihteessa toimineelta Rammat pantterit -iskuryhmältä. Iskuryhmä järjesti näkyviä mielenosoituksia, ja sen jäsenet muun muassa kahlitsivat vuonna 1995 itsensä Helsingissä Kelan Salomonkadun-konttoriin vastalauseena lakiehdotukselle, jonka tarkoituksena oli vähentää vammaisille korvattavaa kuntoutusta. Kettingeillä kahlitut Rammat pantterit poistivat kahleensa vasta, kun hallitusryhmien edustajat olivat käyneet keskustelemassa mielenosoittajien kanssa. Rampojen panttereiden toiminnasta on arkistoitu esimerkiksi viestintää, tiedotteita ja tempausten suunnitteluun liittyvää aineistoa.
Muuhun Kynnyksen vaikuttamistoimintaan voi tutustua tutkimalla esimerkiksi lausuntoja ja kannanottoja, joita löytyy arkistosta neljältä eri vuosikymmeneltä.

Toinen mielenkiintoinen kokonaisuus Kynnyksen arkistossa ovat kansainvälisestä toiminnasta kertovat aineistot. Ne sisältävät runsaasti esimerkiksi maailman vammaisten kattojärjestön, Disabled people Internationalin, asiakirjoja 1990-luvulta, jolloin Kalle Könkkölä toimi järjestön puheenjohtajana. Lisäksi Kansainvälisiä asioita -sarjasta löytyy muita Kynnyksen kehitysyhteistyöhankkeita, joita on toteutettu ympäri maailmaa, esimerkiksi Keski-Aasian ja Afrikan maissa sekä Kosovossa ja Karibian alueella. Lisäksi useissa kehitystyöhankkeissa huomioitiin naisnäkökulma, ja arkistosta löytyykin esimerkiksi European Network of Women with Disabilities, Diswep:n aineistoa.

Yhdistävä kulttuuri

Kulttuuri on kulkenut Kynnyksen toiminnassa mukana 1990-luvulta alkaen. Kynnyksen kulttuurisihteerinä toiminut Sari Salovaara kuvailee kulttuurin roolia vammaisaktivismissa seuraavasti:

— Kynnyksellä, niin kyllä Kallella oli se [ajatus], että myös yhteiskunnallisesti voi vaikuttaa asenteisiin taiteen ja kulttuurin kautta. Ja sehän on ihan selvä. Että ihmisyys on se, mikä yhdistää. Ja taide on niin kuin se, mikä voi tuoda sitä esille. — Et pystyy löytää sit niitä yhteisiä asioita ja sitä taitoa, et jos jotain puuttuu, niin ei se tarkoita sitä, etteikö ois taitava jotenkin kuitenkin.[2]

Arkistosta löytyy esimerkiksi Kynnyksen elokuvafestivaalin ja taidegallerioiden aineistot. Vuodesta 1997 alkaen järjestetty elokuvafestivaali KynnysKino on nostanut esille eri teemoin vammaisuutta käsitteleviä elokuvia, dokumentteja ja lyhytelokuvia. KynnysKinon arkisto luo kuvaa elokuvafestivaalin järjestämiseen liittyvästä taustatyöstä.
Kynnyksen galleriatoiminta sai alkunsa näyttelyistä, joita järjestettiin ripustamalla taideteoksia aluksi Kynnyksen toimiston kokoushuoneeseen. Tämä toimi alkusysäyksenä Kynnys-Gallerialle ja Galleria K:lle, joissa esiteltiin ensisijaisesti vammaisten taiteilijoiden teoksia. Arkistoon on tallennettu esimerkiksi tietoa gallerioissa pidetyistä taidenäyttelyistä ja muuta gallerioiden aineistoa.
Myös kulttuuritoiminnassa luotiin kansainvälisiä yhteyksiä Kynnyksen liittyessä kansainväliseen A Very special Arts -järjestöön Suomen-jaostona. Tämä kansainvälinen yhteistyö on tallennettuna Kynnyksen ”Kulttuuri”-sarjan aineistoihin.

Monipuolinen arkisto tutkijoille

Kaiken kaikkiaan Kynnys ry:n arkistoaineistoa on Työväen Arkiston kokoelmissa yhteensä kahdeksan hyllymetrin verran. Laaja ja monipuolinen arkistoaineisto antaa mahdollisuuden perehtyä Kynnyksen toiminnan historiaan joko kokonaisvaltaisesti tai tiettyyn teemaan keskittyen. Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi arkistosta löytyy esimerkiksi aineistoja Kynnyksen järjestämästä koulutuksesta, tapahtumista ja muista vammaisten asemaa edistävistä hankkeista. Perustoimintaa edustavat pöytäkirjat, vuosikirjat, jäsenkirjeet ja talouteen liittyvät aineistot. Arkistosta löytyvät myös Kynnyksen Turun, Jyväskylän, Joensuu ja Oulun aluetoimikuntien aineistoja. Kokonaisuutta täydentää Kynnyksen pitkäaikaisen puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan Kalle Könkkölän henkilöarkisto.

 

Anna Piispanen, va. tutkija, Työväen Arkisto

 

[1] Kynnys ry – Toimintakertomukset; Työväen Arkisto: http://yksa.fi/100202/167533979286100 / Viitattu 20.11.2023

[2] Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmat, Sari Salovaaran haastattelu 2023, sitomaton keräelmä.

Lähteinä käytetty myös:

Laitinen Matti, Saraste Heini 2014: Elämän Kynnyksellä – Vammaisliikkeen synty. Into kustannus oy, Helsinki.

https://kynnys.fi/tietoa-meista/